Deep learning based fully automatic segmentation of the left ventricular endocardium and epicardium from cardiac cine MRI.

Yan Wang, Yue Zhang, Zhaoying Wen, Bing Tian, Evan Kao, Xinke Liu, Wanling Xuan, Karen Ordovas, David Saloner, Jing Liu. Deep learning based fully automatic segmentation of the left ventricular endocardium and epicardium from cardiac cine MRI. Quantitative Imaging in Medicine and Surgery. 2021 Apr 1; 11(4):1600612-1601612.

2021
https://researcherprofiles.org/profile/176346713

Yan Wang, Yue Zhang, Zhaoying Wen, Bing Tian, Evan Kao, Xinke Liu, Wanling Xuan, Karen Ordovas, David Saloner, Jing Liu